سرور مجازی مرکز داده آسیاتک

VPS-IR-1


Alustades   30,000Toman
Kord kuus

1 GB Ram

20/100 SSD/HDD

1 Core Cpu

Unlimited / Download 1/10 Upload BW

VPS-IR-2


Alustades   50,000Toman
Kord kuus

2 GB Ram

30/300 SSD/HDD

1 Core Cpu

Unlimited / Download 1/10 Upload BW

VPS-IR-3


Alustades   70,000Toman
Kord kuus

4 GB Ram

50/500 SSD/HDD

2 Core Cpu

Unlimited / Download 1/10 Upload BW

VPS-IR-4


Alustades   100,000Toman
Kord kuus

4 GB Ram

100/1024 SSD/HDD

2 Core Cpu

Unlimited / Download 1/10 Upload BW