سرور مجازی مرکز داده آسیاتک

VPS-IR-1


Started ab   30,000Toman
Monatlich

1 GB Ram

20/100 SSD/HDD

1 Core Cpu

Unlimited / Download 1/10 Upload BW

VPS-IR-2


Started ab   50,000Toman
Monatlich

2 GB Ram

30/300 SSD/HDD

1 Core Cpu

Unlimited / Download 1/10 Upload BW

VPS-IR-3


Started ab   70,000Toman
Monatlich

4 GB Ram

50/500 SSD/HDD

2 Core Cpu

Unlimited / Download 1/10 Upload BW

VPS-IR-4


Started ab   100,000Toman
Monatlich

4 GB Ram

100/1024 SSD/HDD

2 Core Cpu

Unlimited / Download 1/10 Upload BW