سرور مجازی مرکز داده آسیاتک

VPS-IR-1


Începănd de la   30,000Toman
Lunar

1 GB Ram

20/100 SSD/HDD

1 Core Cpu

Unlimited / Download 1/10 Upload BW

VPS-IR-2


Începănd de la   50,000Toman
Lunar

2 GB Ram

30/300 SSD/HDD

1 Core Cpu

Unlimited / Download 1/10 Upload BW

VPS-IR-3


Începănd de la   70,000Toman
Lunar

4 GB Ram

50/500 SSD/HDD

2 Core Cpu

Unlimited / Download 1/10 Upload BW

VPS-IR-4


Începănd de la   100,000Toman
Lunar

4 GB Ram

100/1024 SSD/HDD

2 Core Cpu

Unlimited / Download 1/10 Upload BW